AFASI

Språkforstyrrelse etter sykdom eller skade i hjernen. Hjerneslag er den hyppigste årsaken, men man kan også få afasi på grunn av hjernesvulster, hodeskader eller infeksjoner. Afasi er ikke et resulatat av sansefeil, en generell intellektuell defekt eller som følger av psykiatrisk lidelse. Afasi involverer språkvansker, og språksvikten kan vise seg i ulik grad innenfor en eller flere av de ulike språkmodalitetene: evnen til å uttrykke seg muntlig eller skriftlig, til å forstå tale og til å lese. Videre kan afasi ramme evnen til å utføre matematiske utførelser, lese klokken, forstå musikalske notesystemer, håndtere penger eller spille kort.

Individet er ikke født med afasi, og personen har gjennomgått en normal språkutvikling inntil tidspunktet for skaden. Det er omfanget av skaden i hjernen som avgjør hvor stor språkforstyrrelsen blir og hvordan den arter seg. Afasi kan føre til endringer i familielivet og den sosiale situasjonen, både for den som rammes og pårørende rundt personen.

Logopeden bruker enetimer og/eller afasigrupper i behandlingen, og benytter seg av ulike behandlingsmetoder og tilnærminger vurdert ut fra hva som er best for den enkelte. Mennesker med afasi har klare rettigheter til opplæring/behandling, enten det er gjennom skoleverket eller rikstrygdeverket.