SPRÅKVANSKER

Barn med spesifikke språkvansker har vansker med å tilegne seg språk som forventet, selv om øvrig utvikling er normal. Vanskenes art og grad varierer, fra vansker med lydsystemet til problemer med hele språksystemet eller vansker med å forstå det andre sier. Språkvanskene er det primære problemet og en regner med at ca. 5-7 % av alle barn har språkvansker. Disse barna har normal hørsel, normal intelligens, ingen anatomiske eller fysiologiske skader eller misdannelser som påvirker talen, og de kommer fra vanlige hjem og har fått tilstrekkelig språklig stimulering.

Man skiller mellom barn som har spesifikke språkvansker og de som har språkvansker som følge av en diagnose. Kjente årsaker kan være hørselhemning/mellomørevansker, tidlig hjerneskade, Downs syndrom og autisme.

De vanligste formene for språkvansker er reseptive vansker (problemer med å forstå og oppfatte tale), ekspressive vansker (problemer med å uttrykke seg) og fonologiske vansker (problemer med uttale). I tillegg er det noen barn som har pragmatiske vansker. Disse barna strever med sosiale koder og hvordan de skal bruke språket i samvær med andre.